Terms and conditions

Algemene voorwaarden Anouk Bongers

 1. Definities  
 2. Opdrachtnemer: Anouk Bongers, geregistreerd bij  Kamer van Koophandel onder nummer 80522262.  b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in  wiens opdracht diensten worden verleend en/of  werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken  worden geleverd.  
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en  Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het  verlenen van diensten en/of het uitvoeren van  werkzaamheden en/of leveren van zaken. 
   
 4. Toepasselijkheid  
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing  op alle offertes en overeenkomsten en alle daarmee  verband houdende voorbereidende en uitvoerende  adviezen, handelingen of diensten van 
  Opdrachtnemer of met derden die door 
  Opdrachtnemer bij de opdracht uitvoering betrokken  worden, tenzij anders voorafgaand aan de  totstandkoming van een Overeenkomst schriftelijk is  overeengekomen.  
 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de  voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook  voor gesloten overeenkomsten met inachtneming  van een termijn van 30 dagen na schriftelijke  bekendmaking van de wijziging, waarbij de  Opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden tot  op de datum van krachtwording 
 2. Bij opdracht uitvoering door Opdrachtnemer via  derden zijn deze voorwaarden onverkort van kracht  ongeacht overeenkomsten en voorwaarden tussen  derden en haar opdrachtgevers 
 3. Deze Overeenkomst betreft de inhuur van een  deskundigheid die de Opdrachtgever zelf niet in huis  heeft. 
 4. Partijen wensen uitsluitend met elkaar te  contracteren op basis van een overeenkomst van  opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  f. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een  arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel  7:610 e.v. BW  

 5. Aanbieding en acceptatie overeenkomst  
 6. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege  Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, exclusief  BTW en andere van overheidswege opgelegde  heffingen en vervallen na 30 dagen.  
 7. Een Overeenkomst komt tot stand bij ontvangst  en acceptatie door Opdrachtnemer van een door  Opdrachtgever getekende offerte of contract.  Wijzigingen op of afwijkingen van een Overeenkomst  vindt alleen plaats met wederzijds goedvinden. c. Door Opdrachtnemer afgegeven termijnen binnen  de looptijd van de Overeenkomst zijn indicatief en  nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding  van een genoemde termijn brengt Opdrachtnemer of  derden die onder deze voorwaarden vallen, niet in  verzuim. 
 8. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke  uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2  BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door  Opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of  stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een  bepaald persoon zal worden uitgevoerd. 
 9. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of  aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever  redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van)  de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of  verschrijving bevat. 
 10. Uitvoering van de overeenkomst  
 11. Opdrachtnemer zal in overleg met de  

opdrachtgever vaststellen welke kwalitatieve en  kwantitatieve capaciteit bij de opdracht uitvoering  wordt ingezet.  

 1. Opdrachtnemer spant zich in de overeengekomen  werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te  verrichten overeenkomstig hetgeen in het kader van  de aan de Opdrachtnemer opgedragen taak mag  worden verwacht. Geen garantie wordt gegeven met  betrekking tot het resultaat van de door de  Opdrachtnemer geleverde dienst, advisering of  handelingen. 
 2. Opdrachtnemer deelt overeengekomen  werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover  dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is,  afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van  samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal  verlopen. 
 3. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen  werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht  of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel  aanwijzingen en instructies geven omtrent het  beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de  wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.  e. De Opdrachtgever zorgt dat alle gegevens  waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze  noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever zou  moeten weten dat deze noodzakelijk zijn voor het  uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de  Opdrachtnemer worden verstrek, staat in voor de  deugdelijkheid en volledigheid van deze gegevens en  zal alle extra kosten als gevolg van vertraging hiervan  aan de Opdrachtnemer vergoeden. Opdrachtnemer  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door  onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of  namens de Opdrachtgever verstrekte informatie. f. Bij werkzaamheden op door Opdrachtgever  aangewezen locaties, zorgt Opdrachtgever voor  tijdige en adequate inrichting van werkplekken en  andere voorzieningen voor Opdrachtnemer. g. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten  behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan  de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen  rechten ontlenen. 
 4. Opdrachtnemer verklaart onafhankelijk van  leveranciers en dienstverleners te zijn met betrekking  tot de opdracht uitvoering. Daar waar er sprake is van  een belang van Opdrachtnemer zal deze vooraf aan  Opdrachtgever kenbaar maken wanneer dit relevant  zal zijn 
 5. Duur en beëindiging van de  

overeenkomst.  

 1. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde of  schriftelijk anders overeengekomen tijd en kan door  partijen worden beëindigd door schriftelijke  mededeling aan de wederpartij met inachtneming van  een opzegtermijn van 1 maand, of anders in overleg  overeengekomen redelijke opzegtermijn.  
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst  zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst  met onmiddellijke ingang te beëindigen indien  Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard,  surseance van betaling heeft aangevraagd of  verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn  vermogen heeft verloren, waarbij de Opdrachtgever  geen recht heeft op enige schadevergoeding.  c. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee  akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van  andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.  
 3. Prijzen en declaraties  
 4. Een overeengekomen vaste prijs heeft slechts  betrekking op de in de overeenkomst genoemde  werkzaamheden en diensten van Opdrachtnemer.  Afwijkingen in opdracht van Opdrachtgever worden  schriftelijke overeengekomen en worden op basis  van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening  gebracht. Als afwijkingen van de opdracht wordt  beschouwd uitbreiding of wijziging van vooraf  overeengekomen mijlpaal producten die door  Opdrachtgever tijdens de opdracht uitvoering zijn  goedgekeurd, alle zaken die bij het aangaan van de  Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of  onvoldoende duidelijk aan Opdrachtnemer kenbaar  zijn gemaakt en tekortschietende medewerking van  Opdrachtgever of door haar aangewezen derden bij  de uitvoering van de Overeenkomst.  
 5. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is  overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie  op basis van de werkelijk bestede uren tegen de  overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in  rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven  overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald  op grond van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke  methoden.  
 6. Reis- en verblijfkosten zullen volgens de  overeengekomen afspraken maandelijks  gefactureerd en vergoed worden. Voor  

werkzaamheden elders dan de overeengekomen  plaats van uitvoering of verblijf in het buitenland  worden aanvullende afspraken gemaakt. d. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een  vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer  gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat  Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de 

Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de  verhoging van de prijs voortvloeit uit een  bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of  regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van  kostprijs bepalende factoren zoals de prijs van  grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij  het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet  voorzienbaar waren.  

 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van  een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt  dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de  Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14  dagen na ontvangst van de aangepaste prijs  schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog  bereid is om de Overeenkomst op basis van het  oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de  prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een  op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge  de wet danwel indien bedongen is dat de levering  langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal  plaatsvinden. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de  

overeengekomen prijsstelling jaarlijks te verhogen  met de door het CBS vastgestelde index voor  dienstverlening. 

 1. Betaling  
 2. Maandelijks wordt gefactureerd. Facturen dienen  binnen 21 dagen na factuurdatum op de door  Opdrachtnemer aangewezen rekening te zijn  voldaan. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze  termijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling  in verzuim en is vanaf de vervaldatum de geldende  wettelijke rente als vertragingsrente verschuldigd. b. Bij invorderingsmaatregelen vallen alle  gerechtelijke, buitengerechtelijke kosten,  redelijkerwijs noodzakelijke kosten en de  tijdsbesteding van Opdrachtnemer die met  invordering gemoeid zijn ten laste van de  Opdrachtgever in verzuim, voor minimaal 15% van  het gevorderde bedrag en minimaal €500. 
 3. Intellectuele eigendomsrechten  
 4. De intellectuele eigendomsrechten op het door  Opdrachtnemer vervaardigde materiaal berusten bij  Opdrachtnemer. 
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.a van deze  voorwaarden behoudt Opdrachtgever zich de  rechten en bevoegdheden van die haar toekomen op  grond van de Auteurswet. 
 6. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals  rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,  tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd  om te worden gebruikt door Opdrachtgever en  mogen niet door Opdrachtgever zonder  

voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter  kennis van derden worden gebracht. 

 1. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds  verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen  onder voorwaarde dat Opdrachtgever de  overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig  betaalt.  
 2. Vertrouwelijke informatie  
 3. Partijen nemen over en weer geheimhouding in  acht over alle gegevens waarvan partijen in een  onder deze voorwaarden geldende verhouding  kennis hebben gekregen en waarvan duidelijk moet  zijn dat de ander geheimhouding wenst of wanneer  dit voortvloeit uit de aard van de informatie. b. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de  uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis  voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover  hierbij geen vertrouwelijke informatie, die toe te  wijzen is aan de Opdrachtgever, ter kennis van  derden wordt gebracht. 
 4. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en  uitsluitingen  
 5. De Opdrachtnemer is naar haar Opdrachtgever  slechts aansprakelijk voor schade die het  rechtstreekse gevolg is van een aan de  

Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de  nakoming van de Overeenkomst, indien en voor  zover de schade bij normale vakkennis en ervaring  en met inachtneming van normale oplettendheid en  wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden  vermeden.  

 1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor  enige andere vorm van schade is uitgesloten,  daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding  in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of 

gevolgschade, reconstructie schade inclusief het  opnieuw verrichten van de werkzaamheden of  schade wegens gederfde omzet of winst c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade  die het gevolg is van onvolkomenheden, gebreken of  tekortkomingen in diensten, dienstverlening en/of  producten van derden die door Opdrachtgever of  door Opdrachtnemer bij de opdracht uitvoering zijn  betrokken.  

 1. De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is primair beperkt tot de hoogte van  de gefactureerde werkzaamheden en diensten  exclusief B.T.W. van de betreffende opdracht, over  maximaal de voorafgaande maand.  
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen  elke aanspraak op inbreuk van rechten van derden  over door Opdrachtgever beschikbaar gestelde  gegevens, middelen en materialen of andere  vorderingen van derden die verband houdende met  door de Opdrachtnemer ten behoeve van de  Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. f. Alle vorderingsrechten uit welken hoofden ook  tegen Opdrachtnemer in verband met opdracht  uitvoering, vervallen in ieder geval één jaar na het  moment waarop de betrokkene bekend werd of  redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van  deze vorderingsrechten. 
 3. Annulering door opdrachtgever  
 4. Onder annulering wordt de mogelijkheid verstaan  voor Opdrachtgever om zonder dat sprake is van  enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer  zich toch van de Overeenkomst te bevrijden. b. Annulering dient schriftelijk te geschieden.  c. Bij annulering meer dan 4 weken voorafgaand aan  de aanvang van de werkzaamheden is de  Opdrachtgever verplicht de gemaakte  

voorbereidingskosten te vergoeden. 

 1. Bij annulering binnen 4 weken tot acht dagen  voorafgaand aan de aanvang van werkzaamheden is  de Opdrachtgever verplicht 50% van het  overeengekomen bedrag en de tot dat moment  gemaakte kosten te vergoeden. 
 2. Bij annulering binnen 8 dagen is de Opdrachtgever  verplicht het volledige overeengekomen bedrag te  vergoeden. 
 3. Overmacht  
 4. Onder overmacht wordt, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt  begrepen, verstaan alle van buiten komende  oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop  Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar  waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst niet kan  nakomen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich  op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid  die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat  Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten  nakomen. 
 5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van  de Opdrachtnemer opgeschort. Wanneer deze  periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide  partijen zonder verplichting tot schadevergoeding  bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. c. Opdrachtnemer is gerechtigd dat deel van de  opdracht uitvoering dat bij intreden van de  overmacht is gerealiseerd te facturen. 
 6. In aanvulling op de in de wet en jurisprudentie  beschreven ontoerekenbare tekortkomingen, is  tekortschietende inzetbaarheid van betrokken  uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van  ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke  onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van  dienstverband, overeenkomst van opdracht of  freelancer contract, ook een ontoerekenbare  tekortkoming van Opdrachtnemer. 
 7. Geschillenregeling en toepasselijk recht  
 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer  artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden  verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van  kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in  overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van  ongeldige bepalingen overeenkomen, waarbij het  doel en de strekking van ongeldige bepalingen  zoveel mogelijk in acht worden genomen.  b. Op deze voorwaarden is bij uitsluiting het  Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen  kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter  aanhangig worden gemaakt, tenzij partijen alsnog  arbitrage of mediation overeenkomen.